Công nghệ quét khuôn mặt của bạn chính xác đến mức nào?

Elfie tận dụng công nghệ quét khuôn mặt mới nhất để khuyến khích tự giám sát với độ chính xác cao nhất. Ngày nay, Elfie sử dụng Binah.ai người xuất bản nghiên cứu của họ thường xuyên ở đây.