Điều khoản sử dụng của chúng tôi

Bảo vệ Elfie và người dùng của chúng tôi chống lại việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi vào mục đích xấu

Được tạo lần đầu vào 2021.03.01

Cập nhật lần cuối: 2024.03.23

Đã cập nhật 2024-03-23

Các Điều khoản Dịch vụ này ("Điều khoản") chi phối việc bạn truy cập và sử dụng ứng dụng và trang web (gọi chung là "Ứng dụng") ("Dịch vụ") do Elfie Pte cung cấp. Ltd. và các công ty con (gọi chung là "Elfie", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"), vì vậy vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi sử dụng Dịch vụ. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc nhấp vào nút cho biết sự đồng ý của bạn, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, kết hợp Thông báo về Quyền riêng tư bằng cách tham chiếu, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này.

Tham chiếu đến "bạn" trong các Điều khoản này có nghĩa là bạn, đại diện được ủy quyền hợp pháp của bạn và bất kỳ tổ chức nào bạn có thể đại diện liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bất kỳ tham chiếu nào được thực hiện trong các Điều khoản này đến "Elfie" sẽ được coi là đã được thực hiện cho Elfie Pte. Ltd., những người kế thừa và được chuyển nhượng.

Không phải tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trên Ứng dụng đều có sẵn ở tất cả các quốc gia và bạn có thể không đủ điều kiện sử dụng chúng. Chúng tôi có quyền xác định tính đủ điều kiện. 

Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của chúng tôi, sửa đổi các Điều khoản này theo thời gian bằng cách đăng sửa đổi lên Ứng dụng của chúng tôi. Bạn nên tiếp tục kiểm tra Ứng dụng để biết các thay đổi nhằm xem lại phiên bản cập nhật nhất của Điều khoản.  Bạn sẽ phải tuân theo các Điều khoản có hiệu lực tại thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước về bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền của bạn bằng cách thông báo cho bạn qua email hoặc đưa ra thông báo trong Ứng dụng ít nhất 30 ngày trước ngày chúng có hiệu lực. Việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng của chúng tôi hoặc Dịch vụ vào hoặc sau ngày có hiệu lực của Điều khoản sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sửa đổi, bạn phải ngừng truy cập và sử dụng Dịch vụ trước khi các thay đổi có hiệu lực.

Thay đổi đối với Dịch vụ 

Chúng tôi có quyền ngừng hoặc sửa đổi bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ bất cứ lúc nào để cải thiện chức năng và tính năng hiện có hoặc thêm mới, giữ cho Dịch vụ luôn cập nhật và phù hợp, để cải thiện hoặc duy trì trải nghiệm của bạn hoặc vì lý do vận hành, kỹ thuật, pháp lý hoặc kinh doanh. Để đạt được điều này, chúng tôi có thể cung cấp các bản cập nhật và nâng cấp cho Ứng dụng và Dịch vụ. Nếu bạn không tải xuống các bản cập nhật và nâng cấp như vậy, việc bạn sử dụng Dịch vụ có thể không an toàn và bạn có thể không nhận được một số tính năng, chức năng hoặc thông báo nhất định và/hoặc bạn có thể mất quyền truy cập vào một số Dịch vụ nhất định. Nếu bất kỳ cập nhật nào (i) vượt quá những gì cần thiết để giữ cho Ứng dụng tuân thủ và (ii) tác động tiêu cực đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ theo cách nhỏ hơn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước hợp lý về các bản cập nhật đó. Trong trường hợp đó, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi bản cập nhật có hiệu lực sẽ xác nhận việc bạn chấp nhận cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với bản cập nhật, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ.

Đủ điều kiện

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng: (i) bạn có thể hình thành hợp đồng ràng buộc với chúng tôi; và (ii) bạn trên 18 tuổi vì Dịch vụ không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi chú ý thông qua các phương tiện đáng tin cậy rằng người dùng đã đăng ký là trẻ em dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của người dùng đó và / hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một công ty (hoặc bất kỳ pháp nhân nào khác ngoài việc sử dụng nó một cách cá nhân), bạn tuyên bố rằng bạn được ủy quyền tham gia vào một thỏa thuận thay mặt cho pháp nhân đó và tuy nhiên bị ràng buộc riêng bởi các Điều khoản này ngay cả khi chúng tôi có thỏa thuận riêng với công ty đó.

Để sử dụng Ứng dụng, bạn phải có quyền truy cập vào mạng không dây và bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí liên quan đến việc truy cập đó. Bạn cũng đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí (nếu có) do Google Play hoặc App Store tính liên quan đến Dịch vụ, bao gồm cả Ứng dụng. Bạn đồng ý tuân thủ và giấy phép sử dụng Ứng dụng của bạn phụ thuộc vào việc bạn tuân thủ tất cả các điều khoản và thỏa thuận hiện hành của bên thứ ba (ví dụ: các điều khoản và chính sách của Google Play hoặc App Store) khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả Ứng dụng. Bạn thừa nhận rằng Google Play và/hoặc App Store (và các công ty con của Google) là người thụ hưởng bên thứ ba của Điều khoản và sẽ có quyền thực thi chúng.

Bối cảnh của Dịch vụ và thông tin quan trọng về mục đích của Ứng dụng

Đừng dựa vào Ứng dụng của chúng tôi cho các quyết định tài chính của bạn. Nội dung trên trang web, ứng dụng và nội dung khác của Elfie chỉ nhằm mục đích thuận tiện và thông tin. Không có gì trong đó nên được hiểu là đưa ra lời khuyên về thuế, pháp lý, đầu tư hoặc kế toán. Việc đăng bất kỳ bản cáo bạch hoặc bất kỳ thông tin nào khác không phải là khuyến nghị hoặc ý kiến để bạn mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào.

Elfie được thiết kế để trở thành một ứng dụng chăm sóc sức khỏe nhằm khuyến khích người dùng theo dõi các số liệu liên quan đến sức khỏe của họ và nhận thông tin chung cho một lối sống lành mạnh. Nó KHÔNG nhằm mục đích sử dụng cho mục đích y tế, và đặc biệt là để ngăn ngừa, chẩn đoán, quản lý hoặc theo dõi bệnh. Đặc biệt, Elfie không nhằm mục đích trở thành một thiết bị y tế và không nhằm mục đích sử dụng cụ thể trong môi trường chăm sóc sức khỏe, ví dụ như để ghi lại thông tin y tế để hỗ trợ chẩn đoán của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, được sử dụng trong bối cảnh của một bệnh cụ thể hoặc để khuyến khích và tạo điều kiện cho bệnh nhân tuân thủ điều trị. 

Bất kỳ đề xuất nào mà Elfie cung cấp đều dựa trên dữ liệu chung, vì Elfie không phân tích, tạo hoặc sửa đổi thông tin y tế của người dùng cho mục đích y tế. Xin lưu ý rằng các khuyến nghị tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể bật lên trong Ứng dụng nếu thông tin bạn nhập có vẻ khác với dữ liệu chung được so sánh, nhưng thông tin đó không được tùy chỉnh cụ thể cho tình huống cụ thể của bạn. Nội dung của Dịch vụ không cấu thành lời khuyên y tế và không nhằm thay thế cho lời khuyên y tế do bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe cung cấp. Nếu bạn cảm thấy không khỏe, gặp tác dụng phụ liên quan đến thuốc hoặc tìm tư vấn y tế, vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc cơ quan y tế của bạn vì Elfie không phải là nền tảng phù hợp để làm như vậy. 

Elfie không có ý định cung cấp thông tin hoặc quảng cáo về các sản phẩm thuốc (bao gồm cả các nhà tài trợ của Elfie) và không có nội dung nào ở đây được hiểu là chào mời hoặc quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm thuốc, thiết bị y tế hoặc bất kỳ sản phẩm y tế nào khác không được luật pháp và quy định của quốc gia cư trú của bạn cho phép. Bất kỳ khoản tài trợ nào mà Elfie nhận được đều chưa được các nhà tài trợ thanh toán và Elfie cũng không nhận được, khi xem xét bất kỳ quảng cáo, mua, kê đơn hoặc tiêu thụ các sản phẩm của nhà tài trợ Elfie.

Thời hạn và chấm dứt

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào.  Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực thương mại hợp lý để thông báo trước cho bạn không dưới 30 ngày, trừ khi việc chấm dứt phát sinh từ một vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc việc cung cấp thông báo trước đó là không thể hoặc khả thi.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tiền Elfie không thể quy đổi hoặc hoàn lại cho bất kỳ khoản tiền hoặc giá trị tiền tệ nào trong trường hợp chấm dứt. Điều này không ảnh hưởng đến quyền hợp pháp của bạn để yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp bạn chấm dứt Điều khoản do Elfie vi phạm. 

Giấy phép ứng dụng

Theo các Điều khoản này và chính sách của chúng tôi (bao gồm các chính sách được cung cấp cho bạn với Dịch vụ), chúng tôi cấp cho bạn quyền có giới hạn, không thể chuyển nhượng, không độc quyền và có thể thu hồi để truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, miễn là: (i) Bạn sẽ không sao chép, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi; (ii) Bạn sẽ không gửi quảng cáo không mong muốn hoặc trái phép, thư rác, thư dây chuyền, v.v.: (iii) Bạn sẽ không truyền tải bất kỳ Nội dung nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc mã, tệp hoặc chương trình máy tính có hại khác; (iv) Bạn sẽ không làm gián đoạn các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ; và (v) Bạn tuân thủ các Điều khoản này.

Việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không cung cấp cho bạn quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung bạn truy cập (ngoài Nội dung Người dùng của bạn), nội dung này sẽ vẫn thuộc về chúng tôi và người cấp phép tương ứng của chúng tôi.

Phần mềm nguồn mở

Một số mã phần mềm nhất định được tích hợp vào hoặc phân phối với Ứng dụng hoặc bằng cách khác với Dịch vụ có thể được các bên thứ ba cấp phép theo các giấy phép phần mềm "nguồn mở" hoặc "nguồn công cộng" khác nhau (gọi chung là "Phần mềm nguồn mở"). Mặc dù có bất kỳ điều gì trái ngược trong các Điều khoản này, Phần mềm Nguồn Mở không được cấp phép theo các Điều khoản này và thay vào đó được cấp phép riêng theo các điều khoản và điều kiện của giấy phép phần mềm nguồn mở tương ứng của chúng. Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các thỏa thuận cấp phép phần mềm nguồn mở đó.

Quyền Elfie

Được rồi, quyền sở hữu và sự quan tâm đến các dịch vụ bao gồm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới, đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Elfie và các bên cấp phép hiện hành của nó. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong và cho Dịch vụ.

Thông tin tài khoản

Để truy cập Dịch vụ, bạn sẽ phải tạo một tài khoản. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho Elfie khi đăng ký (bao gồm thông tin được cung cấp thông qua Tài khoản được Liên kết của bạn, như được định nghĩa bên dưới) (gọi chung là "Thông tin Tài khoản" của bạn), là đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ đảm bảo rằng Thông tin Tài khoản này luôn được giữ chính xác và cập nhật.

Quyền riêng tư và Mật khẩu

Elfie coi trọng và bảo vệ quyền riêng tư của thông tin của bạn. Vui lòng xem lại Thông báo về Quyền riêng tư của Elfie, vì nó chứa thông tin quan trọng liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi.

Một số phần của Trang web và Dịch vụ được bảo vệ và yêu cầu mã nhận dạng người dùng ("ID người dùng") và mật khẩu để truy cập. Truy cập hoặc sử dụng trái phép các phần như vậy của Ứng dụng đều bị cấm. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ thông báo cho Elfie ngay lập tức nếu bạn tin rằng bên thứ ba đã lấy được ID người dùng hoặc mật khẩu của bạn hoặc nếu bạn tin rằng bất kỳ truy cập hoặc sử dụng trái phép nào có thể xảy ra hoặc đã xảy ra. Thông báo cho Elfie qua email tại [email được bảo vệ]. Để bảo vệ bạn, nếu Elfie tin rằng bất kỳ truy cập trái phép nào có thể xảy ra hoặc đã xảy ra, Elfie có thể chấm dứt quyền truy cập tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn cũng đồng ý rằng Elfie được phép hành động theo bất kỳ hướng dẫn nào nhận được bằng ID người dùng và mật khẩu của bạn và xem xét các hướng dẫn đó theo ủy quyền của bạn.

Tài khoản được liên kết và các trang mạng xã hội

Elfie có thể, hiện tại hoặc trong tương lai, cho phép bạn tự nguyện liên kết tài khoản của mình trên Dịch vụ với (các) tài khoản của bạn trên các dịch vụ của bên thứ ba như Google hoặc Facebook ("Tài khoản được liên kết") nhằm mục đích đơn giản hóa quy trình đăng ký và đăng nhập vào tài khoản Elfie của bạn. Nếu bạn chọn liên kết tài khoản của mình trên Dịch vụ với Tài khoản được Liên kết, bạn đang ủy quyền cho Elfie lưu trữ và sử dụng họ và tên, ảnh hồ sơ và địa chỉ email của bạn và cho phép đăng nhập vào tài khoản Elfie của bạn bằng cách xác thực bạn bằng Tài khoản được Liên kết.

Nội dung người dùng và ý tưởng đã gửi

Dịch vụ có thể cho phép bạn chia sẻ nội dung như văn bản, ảnh, nội dung nghe nhìn và nội dung đa phương tiện khác ("Nội dung Người dùng"). Bằng cách cung cấp Nội dung Người dùng cho Elfie, bạn đang cấp cho Elfie giấy phép sử dụng Nội dung Người dùng để cung cấp Nội dung đó thông qua Dịch vụ.

Bằng cách tải lên Nội dung Người dùng, bạn đang cấp cho Elfie giấy phép để hiển thị, thực hiện và phân phối Nội dung Người dùng của bạn và sửa đổi (cho mục đích kỹ thuật) và sao chép Nội dung Người dùng đó để cho phép Elfie vận hành Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng các quyền và giấy phép này là miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới và không thể hủy ngang, và bao gồm quyền để Elfie cung cấp Nội dung Người dùng đó và chuyển các quyền này cho những người khác mà Elfie có mối quan hệ hợp đồng liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ của Elfie, chỉ nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ đó và cho phép truy cập hoặc tiết lộ Nội dung Người dùng của bạn cho bên thứ ba nếu Elfie xác định quyền truy cập đó là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình.

Khi bạn gửi bất kỳ ý tưởng, đề xuất, tài liệu và/hoặc đề xuất nào liên quan đến Dịch vụ (hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác) cho Elfie thông qua Ứng dụng hoặc thông qua bất kỳ kênh hoặc cơ chế nào khác (gọi chung là "Đóng góp"), bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền; (ii) Elfie không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với các Đóng góp; (iii) Elfie sẽ có quyền sử dụng hoặc tiết lộ (hoặc chọn không sử dụng hoặc tiết lộ) các Đóng góp đó cho bất kỳ mục đích nào, dưới bất kỳ hình thức nào; (iv) Elfie có thể có một cái gì đó tương tự như Đóng góp đã được xem xét hoặc đang được phát triển; và (vi) bạn không được hưởng bất kỳ khoản kế toán, bồi thường hoặc hoàn trả dưới bất kỳ hình thức nào từ Elfie trong bất kỳ trường hợp nào. Bằng cách gửi Đóng góp, bạn cấp cho Elfie giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, xuất bản, cung cấp, dịch và sửa đổi Đóng góp đó trên toàn thế giới (bao gồm cả quyền cấp phép lại các quyền này cho bên thứ ba). Không có quyền nhân thân nào được chuyển giao theo quy định này.

Hơn nữa, chúng tôi có thể sử dụng Nội dung và Đóng góp của Người dùng hoặc bất kỳ tác phẩm phái sinh nào trên toàn thế giới để quảng bá, tiếp thị và công khai Dịch vụ, bao gồm các trích đoạn, bằng bất kỳ và tất cả các ngôn ngữ, định dạng và phương tiện, cho dù hiện đã biết hay sau này được tạo.

Sử dụng trái phép

Không lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây hại, thiệt hại hoặc miệt thị bất kỳ bên nào khác. Không giới hạn câu trước, bạn đồng ý rằng bạn sẽ: (i) xem xét và tuân thủ các Điều khoản này và Thông báo về Quyền riêng tư; (ii) tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, luật về quyền riêng tư, luật sở hữu trí tuệ, luật kiểm soát xuất khẩu, luật thuế và các yêu cầu quy định; (iii) cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi và cập nhật khi cần thiết; và (iv) hành động trung thực và thiện chí.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý không: (i) tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài thể nhân (trừ khi bạn là công ty, tổ chức, pháp nhân hoặc thương hiệu và đại diện cho công ty, tổ chức, pháp nhân hoặc thương hiệu đó). (ii) chửi bới, đe dọa, quấy rối, đe dọa, phỉ báng, bắt nạt, sử dụng ngôn từ kích động thù địch hoặc gây tổn hại cho bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của Công ty; (iii) sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản của người khác hoặc tạo danh tính giả; (iv) sao chép, cấp phép, cấp phép lại, xuất bản, phát sóng, truyền tải, phân phối, thực hiện, hiển thị, bán, đổi thương hiệu hoặc chuyển giao thông tin có trong Dịch vụ, trừ khi được cho phép trong các Điều khoản này hoặc được chúng tôi cho phép rõ ràng; (v) đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời, giải mã hoặc cố gắng lấy mã nguồn cho bất kỳ tài sản trí tuệ cơ bản nào được sử dụng để cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ; (vi) sử dụng hoặc sao chép thông tin, nội dung hoặc bất kỳ dữ liệu nào bạn xem hoặc có được từ Dịch vụ để cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cạnh tranh, theo quyết định riêng của chúng tôi, với Dịch vụ; (vii) điều chỉnh, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ hoặc công nghệ làm nền tảng cho Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần; (viii) thuê, cho thuê, cho mượn, trao đổi, bán/bán lại bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần; (ix) sử dụng các hệ thống thông tin liên lạc do Dịch vụ cung cấp cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại nào; (x) bán, tài trợ hoặc kiếm tiền từ bất kỳ dịch vụ hoặc chức năng nào trong Dịch vụ mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi; (xi) xóa bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác có trong hoặc trên Dịch vụ (cho dù là của chúng tôi hay người cấp phép của chúng tôi); (xii) xóa, che đậy hoặc che khuất bất kỳ hình thức quảng cáo nào có trên Dịch vụ; (xiii) thu thập, thu thập, sử dụng, sao chép hoặc chuyển giao bất kỳ thông tin nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin nhận dạng cá nhân thu được từ Dịch vụ (ngoại trừ Nội dung Người dùng của bạn và trừ khi chủ sở hữu thông tin đó đã cho phép rõ ràng); (xiv) chia sẻ thông tin của người dùng khác hoặc bên thứ ba hoặc Nội dung Người dùng của họ mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ; (xv) vi phạm hoặc sử dụng thương hiệu, logo hoặc nhãn hiệu của chúng tôi trong bất kỳ tên doanh nghiệp, email hoặc URL nào trừ khi được chúng tôi cho phép rõ ràng; (xvi) sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống hoặc phần mềm thủ công hoặc tự động nào, thiết bị, tập lệnh, robot, các phương tiện hoặc quy trình khác để truy cập, "scrape", "crawl", "cache", "spider" hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào khác có trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc để truy cập Dịch vụ theo cách gửi nhiều thông báo yêu cầu đến máy chủ của chúng tôi trong một khoảng thời gian nhất định so với con người có thể tạo ra một cách hợp lý trong cùng thời gian bằng cách sử dụng trình duyệt web trực tuyến thông thường; (xvii) sử dụng bot hoặc các phương pháp tự động khác để truy cập Dịch vụ, thêm hoặc tải xuống danh bạ, gửi hoặc chuyển hướng tin nhắn hoặc thực hiện các hoạt động tương tự khác thông qua Dịch vụ; (xviii) truy cập, thông qua các phương tiện hoặc quy trình tự động hoặc thủ công, Dịch vụ nhằm mục đích giám sát tính khả dụng, hiệu suất hoặc chức năng của Dịch vụ cho bất kỳ mục đích cạnh tranh nào; (xix) tham gia vào việc "đóng khung", "phản chiếu" hoặc mô phỏng giao diện hoặc chức năng của Ứng dụng; (xx) cố gắng hoặc thực sự truy cập Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài các giao diện do chúng tôi cung cấp. Lệnh cấm này bao gồm truy cập hoặc cố gắng truy cập Dịch vụ bằng bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba, bao gồm các nền tảng phần mềm dưới dạng dịch vụ tổng hợp quyền truy cập vào nhiều dịch vụ; (xxi) tham gia vào bất kỳ hành động nào trực tiếp hoặc gián tiếp can thiệp vào hoạt động bình thường hoặc đặt tải không hợp lý lên cơ sở hạ tầng của Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, gửi thông tin liên lạc không mong muốn cho người dùng khác hoặc nhân viên của chúng tôi, cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc truyền hoặc kích hoạt vi-rút máy tính, ngựa Trojan, sâu, bom hẹn giờ hoặc bất kỳ chương trình phần mềm có hại hoặc có hại nào khác thông qua hoặc trên Dịch vụ; và/hoặc (xxii) Can thiệp hoặc làm gián đoạn hoặc chơi trò chơi Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào được kết nối với Dịch vụ hoặc phần mềm cơ bản.

Yêu cầu phần cứng và phần mềm: 

Để nhận, truy cập, xem, ký và lưu giữ các giao dịch truyền điện tử mà chúng tôi cung cấp cho bạn, bạn phải có máy tính cá nhân hoặc thiết bị điện tử có kết nối internet và từng thông tin sau:

  • Hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer 10.0 trở lên, Firefox 59 trở lên, Safari 10 trở lên, Chrome 54 trở lên;
  • Khả năng xem các tiết lộ trên màn hình của bạn, có thể được thực hiện với trình duyệt internet của bạn;
  • Đủ dung lượng lưu trữ điện tử trên ổ cứng máy tính của bạn hoặc đơn vị lưu trữ dữ liệu khác; và
  • Một tài khoản e-mail hợp lệ với một nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Ios:

  • Phiên bản iOS hỗ trợ 11.0 trở lên. Thiết bị iPhone hỗ trợ 5S trở lên.
  • Chúng tôi không hỗ trợ iPad, nhưng bạn vẫn có thể chạy ứng dụng trên iPad mini 2 trở lên.
  • Ứng dụng yêu cầu micrô hoạt động, camera trước và sau để gửi đơn thuốc.

Người máy:

  • Phiên bản Android hỗ trợ 4.4 trở lên, có thể chạy trên bất kỳ thiết bị Android nào chạy phiên bản này.
  • Ứng dụng yêu cầu kết nối internet, bộ nhớ, vị trí, máy ảnh, micrô và quyền rung.

Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các yêu cầu phần cứng hoặc phần mềm có thể ảnh hưởng đến việc bạn nhận hoặc đồng ý truyền tải điện tử.

Tiết lộ

Chúng tôi có quyền truy cập, đọc, bảo quản và tiết lộ bất kỳ thông tin nào như chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý là cần thiết để: (i) đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý, trát đòi hầu tòa hoặc yêu cầu của chính phủ hiện hành; (ii) thực thi các Điều khoản này, bao gồm điều tra các vi phạm tiềm năng của nó; (iii) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; (iv) phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật; (v) đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ người dùng; hoặc (vi) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng hoặc của công chúng.

Liên kết, Trang web và Dịch vụ của Bên thứ ba

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web, nhà quảng cáo, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt của bên thứ ba hoặc các sự kiện hoặc hoạt động khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không liên kết với các trang web đó, không xác nhận chúng, không kiểm soát các trang web đó và không chịu trách nhiệm và / hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

Nếu bạn truy cập trang web, dịch vụ hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào từ Dịch vụ của chúng tôi, bạn tự chịu rủi ro. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn giải phóng rõ ràng cho chúng tôi (và chủ sở hữu, nhân viên, đại lý, chi nhánh và / hoặc người cấp phép của chúng tôi) khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web, thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi bạn rời khỏi Ứng dụng và đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của mọi trang web mà bạn truy cập.

Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Dịch vụ có sẵn "nguyên trạng". Bất kể các giới hạn được quy định dưới đây, hiệu suất của chúng tôi theo chính sách thị trường của chúng tôi chỉ được xác định bởi các điều khoản, điều kiện, loại trừ và giới hạn của chính sách thị trường và luật hiện hành của chúng tôi. 

Nếu bạn là người tiêu dùng và đang ở hoặc cư trú hoặc truy cập Dịch vụ từ EU hoặc Vương quốc Anh, chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn khi làm như vậy là bất hợp pháp. Elfie sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự không thực hiện nào được quy cho bạn, hoặc cho một sự kiện không lường trước và không thể vượt qua của bên thứ ba, hoặc một sự kiện bất khả kháng. đều có sẵn cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Theo đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về các tổn thất kinh doanh, bao gồm đáng chú ý là bất kỳ tổn thất lợi nhuận, mất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh.

Nếu bạn không phải là người tiêu dùng được hưởng lợi từ việc bảo vệ người tiêu dùng theo luật định theo các quy định bắt buộc của luật hiện hành, đoạn sau sẽ áp dụng cho bạn:

BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG: (a) BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ VIỆC MUA VÀ SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "SẴN CÓ". TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, ELFIE TỪ CHỐI RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. (b) ELFIE KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG (i) DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN; (ii) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; HOẶC (iii) TẤT CẢ CÁC LỖI TRONG PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. (c) BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỀU ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ KHÁC CỦA BẠN HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO TẢI XUỐNG HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NHƯ VẬY. (d) KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO, DÙ BẰNG MIỆNG HAY BẰNG VĂN BẢN, MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ ELFIE HOẶC THÔNG QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ SẼ TẠO RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG ELFIE, CÁC CÔNG TY CON, CHI NHÁNH VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA ELFIE, VÀ CÁC CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ NGƯỜI KẾ NHIỆM TƯƠNG ỨNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC CẢNH CÁO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, UY TÍN, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU, BẢO HIỂM HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI ELFIE ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ) DO: (i) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (ii) TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC MẤT MÁT, THAM NHŨNG HOẶC THAY ĐỔI VIỆC TRUYỀN, NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG HOẶC DỮ LIỆU CỦA BẠN; (iii) TUYÊN BỐ HOẶC HÀNH VI CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, HOẶC CUNG CẤP BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ; (iv) CÁC HÀNH ĐỘNG HOẶC THIẾU SÓT CỦA ELFIE DỰA TRÊN THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ BẤT KỲ THAY ĐỔI HOẶC THÔNG BÁO NÀO NHẬN ĐƯỢC TỪ ĐÓ; (v) VIỆC BẠN KHÔNG BẢO VỆ TÍNH BẢO MẬT CỦA BẤT KỲ MẬT KHẨU HOẶC QUYỀN TRUY CẬP NÀO VÀO THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA BẠN; (vi) CÁC HÀNH VI HOẶC THIẾU SÓT CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO SỬ DỤNG HOẶC TÍCH HỢP VỚI DỊCH VỤ; (vii) VIỆC CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY; HOẶC (VIII) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VÀ KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH TỔNG QUÁT CỦA PHẦN NÀY TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI VÀ TỔN THẤT TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ (A) 100 ĐÔ LA HOẶC (B) TỔNG SỐ TIỀN (NẾU CÓ) MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN TRONG 6 THÁNG NGAY TRƯỚC KHI ĐƯA RA KHIẾU NẠI CHỐNG LẠI CHÚNG TÔI HOẶC CÁC CHI NHÁNH CỦA CHÚNG TÔI. KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY (BAO GỒM GIỚI HẠN CÁC ĐIỀU KHOẢN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ) NHẰM LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN, BẢO HÀNH, QUYỀN HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN HỢP PHÁP. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NHẤT ĐỊNH HOẶC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DO HÀNH VI CỐ Ý, SƠ SUẤT, VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NGỤ Ý, HOẶC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ. THEO ĐÓ, CHỈ NHỮNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ CÁC GIỚI HẠN KHÁC HỢP PHÁP TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN CỦA BẠN (NẾU CÓ) SẼ ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

Bảo hành pháp lý

Bất kể điều gì trái ngược trong các Điều khoản này, nếu bạn là người tiêu dùng và có nơi cư trú thường xuyên tại EU hoặc Vương quốc Anh, bạn có thể được hưởng lợi từ bảo hành pháp lý về sự phù hợp theo các quy định bảo vệ người tiêu dùng. Để thực hiện quyền của người tiêu dùng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ https://www.elfie.co/contact hoặc [email protected].

Gán

Elfie có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, chuyển nhượng, chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này cho công ty con, chi nhánh, người kế nhiệm hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào, bằng cách cung cấp cho bạn một thông báo đơn giản cho bạn trong phạm vi không có khả năng dẫn đến giảm bảo vệ người tiêu dùng theo luật định của bạn. Bạn không được chuyển nhượng, chuyển nhượng, ủy quyền, cấp phép lại hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và chủ sở hữu, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và / hoặc người cấp phép tương ứng của chúng tôi và của họ, khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, thuế, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ: (i) việc bạn sử dụng Dịch vụ; (ii) giá trị tài chính của phần thưởng nhận được từ việc bạn sử dụng Dịch vụ; (iii) bạn vi phạm các Điều khoản này; (iv) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bản quyền, tài sản, quyền công khai hoặc quyền riêng tư nào; bao gồm tất cả các hành động được thực hiện trong tài khoản của bạn. Nghĩa vụ bảo vệ, giữ vô hại và bồi thường này sẽ tồn tại sau khi chấm dứt các Điều khoản này và việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Tiền xu Elfie

Elfie cung cấp tiền Elfie trong suốt các tương tác của bạn với Dịch vụ. Tiền Elfie được phân bổ dựa trên việc hoàn thành các nhiệm vụ trong kế hoạch tự giám sát của bạn, việc đọc các bài báo và giới thiệu bạn bè đến Ứng dụng.

Tiền Elfie không thể được mua hoặc chuyển nhượng và không thể đổi thành tiền mặt hoặc bằng bất kỳ cách nào được bán lại, trao đổi hoặc trả lại để được hoàn lại tiền mặt. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tiền Elfie không thể quy đổi hoặc hoàn lại cho bất kỳ khoản tiền hoặc giá trị tiền tệ nào trong trường hợp chấm dứt. Bạn đồng ý rằng tiền Elfie được cấp cho bạn không có giá trị tiền tệ. Chúng chỉ có thể được sử dụng trong Ứng dụng Elfie để nhận phần thưởng và quyên góp từ thiện. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cấp và lấy lại xu Elfie từ số dư của bạn dựa trên các quy tắc trò chơi hóa Elfie mà không cần thông báo.

Elfie có quyền chạy thử nghiệm hoặc thử nghiệm để đánh giá hiệu quả của các cấu trúc phần thưởng khác nhau, trò chơi hóa và các tính năng khác có sẵn trên toàn Dịch vụ. Điều này có thể bao gồm thay đổi loại, tần suất và số lượng tiền Elfie được trao hoặc cần thiết cho một số hành động nhất định và phần thưởng được cung cấp.

Quyên góp từ thiện

Cơ hội đổi một số xu Elfie lấy khoản đóng góp của Elfie cho một tổ chức hoặc tổ chức từ thiện và / hoặc phi lợi nhuận khác có thể được cung cấp cho bạn theo thời gian thông qua Ứng dụng. Nếu bạn chọn đổi Elfie xu để nhận khoản đóng góp đó, tất cả các điều khoản áp dụng được trình bày trên Ứng dụng cho khoản đóng góp đó sẽ được áp dụng cùng với các Điều khoản này. Mỗi và mọi khoản đóng góp sẽ được thực hiện bởi Elfie.

Quy tắc trò chơi hóa

Các quy tắc rút thăm may mắn được chỉ định trong các trang chi tiết rút thăm may mắn bên trong ứng dụng Elfie.

Các quy tắc của bánh xe may mắn như sau: để kiếm được một vòng quay miễn phí mỗi tuần, người dùng phải hoàn thành ít nhất 3 nhiệm vụ trong kế hoạch tự giám sát của mình trong tuần. Vòng quay miễn phí cấp cho người dùng cơ hội giành giải thưởng, thêm tiền Elfie hoặc một vòng quay miễn phí khác.  

Nhà tài trợ giải thưởng

Các giải thưởng có sẵn trong phần thưởng, rút thăm may mắn và bánh xe may mắn không được tài trợ bởi Apple, Google cũng như bất kỳ công ty dược phẩm nào.

Luật điều chỉnh và quyền tài phán

Các Điều khoản này và việc bạn sử dụng Trang web và Ứng dụng được điều chỉnh về mọi mặt bởi luật pháp của Cộng hòa Singapore, mà không có hiệu lực đối với bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Ứng dụng hoặc các Điều khoản này sẽ tùy thuộc vào địa điểm không độc quyền của tòa án có thẩm quyền tại Singapore. 

Nếu bạn là người tiêu dùng và có nơi cư trú thường xuyên tại EU hoặc Vương quốc Anh, bạn (i) được hưởng lợi từ việc bảo vệ người tiêu dùng theo luật định theo các quy định bắt buộc của luật pháp của quốc gia cư trú của bạn và (ii) có thể đưa ra yêu cầu thực thi quyền bảo vệ người tiêu dùng của bạn trước tòa án của quốc gia nơi bạn cư trú.

Ủy ban châu Âu cung cấp một nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến cho người tiêu dùng, bạn có thể truy cập tại đây: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tổng quát

Các tiêu đề và chú thích được sử dụng trong các Điều khoản này chỉ được chèn để thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến ý nghĩa hoặc cách giải thích các Điều khoản này. Các Điều khoản này, cùng với Thông báo về Quyền riêng tư và bất kỳ thông báo pháp lý nào khác do chúng tôi công bố trên Dịch vụ, sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi liên quan đến Dịch vụ. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được tòa án có thẩm quyền coi là không hợp lệ, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản này, sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác và việc một bên không khẳng định bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào theo các điều khoản này không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.