Làm cách nào để kiểm tra lịch sử kiếm được tiền Elfie của tôi?

Có. Bạn có thể xem lịch sử bằng cách nhấn vào tiền xu (Ví của tôi) trên đầu màn hình.