Làm cách nào để thêm thuốc của tôi?

Bạn đang tiến một bước gần hơn để cải thiện sức khỏe của mình bằng cách theo dõi lượng thuốc! Để thêm thuốc:

1. Đi tới Thuốc của tôi và nhấn vào "Chỉnh sửa hộp thuốc của tôi" > "Thêm thuốc

2. Tìm kiếm tên thuốc của bạn và nhấn vào "Thêm"

3. Chỉnh sửa tên thuốc, hàng tồn kho

4. Lên lịch tần suất nhập học của bạn và bạn cũng có thể thêm lịch trình nhập họcBạn đã sẵn sàng!