Làm cách nào để kết nối với Apple Health / Google Fit?

Vui lòng kiểm tra các hướng dẫn sau:

1. Chuyển đến góc trên cùng bên trái (góc phải đối với tiếng Ả Rập) trên Trang chủ, nhấp vào cài đặt {{= biểu tượng}}

2. Cuộn xuống phần có tên "Quyền"

3. Nhấn vào bộ theo dõi thể dục

4. Bật Apple Health cho thiết bị iOS / Bật Google Fit cho thiết bị Android.