Làm cách nào để loại bỏ thuốc?

Để loại bỏ thuốc, bạn cần thay đổi trạng thái của thuốc thành "không hoạt động" trước sau đó tiến hành loại bỏ như sau:  

1. Đi tới Thuốc của tôi và nhấn vào "Chỉnh sửa hộp thuốc của tôi"

2. Nhấn vào "Bút" để chỉnh sửa thuốc ở trạng thái "Hoạt động"

3. Đình chỉ thuốc đã chọn

4. Nhấn vào "Bút" để chỉnh sửa thuốc ở trạng thái "Không hoạt động"

5. Chọn "Xóa" thuốc