Elfie ảnh hưởng đến tuổi thọ pin của tôi như thế nào?

Elfie không tiêu thụ bất kỳ dữ liệu đáng chú ý nào cũng như pin khi mở trong nền. Elfie chỉ đơn giản là vẫn hoạt động cho lời nhắc (thông báo) của bạn khi bạn không sử dụng ứng dụng.