Có yêu cầu về pin trên thiết bị để thực hiện quét khuôn mặt không?

Có, tính năng quét khuôn mặt yêu cầu điện thoại của bạn phải có ít nhất 20% pin và không ở chế độ năng lượng thấp.