Tôi có thể nhập dữ liệu từ các ứng dụng khác vào Elfie không?

Có, bạn có thể. Vui lòng đảm bảo dữ liệu thiết bị đeo của bạn được đồng bộ hóa với Apple Health hoặc Google Fit. Elfieworks được kết nối với cả hai: Apple Health – thiết bị iOS. Google Fit - Thiết bị Android