Tôi có thể nói chuyện với một huấn luyện viên con người không?

Có, bạn có thể lên lịch cuộc gọi cho một buổi huấn luyện trên Elfie. Tuy nhiên, dịch vụ huấn luyện viên con người bị hạn chế bởi các quy định và tính khả dụng của quốc gia.