Làm cách nào để kiếm tiền Elfie?

Chúng tôi thưởng cho bạn với hành động của bạn trong Elfie. Mỗi tương tác trên Elfie đều thưởng cho bạn tiền xu, chẳng hạn như cung cấp thông tin đầu vào về sức khỏe của bạn theo cách thủ công trên ứng dụng, quét khuôn mặt, đọc bài báo, tham gia các câu đố, báo cáo lượng thuốc uống của bạn, tham gia vào các hoạt động / sự kiện của công ty, theo dõi các bước của bạn, v.v. Bạn càng gắn bó với sức khỏe của mình, bạn càng được khen thưởng.