Làm cách nào để chỉnh sửa gói của tôi hoặc chọn / xóa một số chương trình nhất định?

Bạn có thể chỉnh sửa chương trình sức khỏe của mình bất cứ khi nào cần thiết. Bạn có thể thay đổi chương trình sức khỏe của mình bất kỳ lúc nào và / hoặc theo lời khuyên của bác sĩ / bác sĩ của bạn.

1. Chuyển đến góc trên cùng bên trái (góc phải đối với tiếng Ả Rập) trên Trang chủ, nhấp vào cài đặt {{= biểu tượng}} > trong Sức khỏe, nhấn vào "Chương trình sức khỏe" để chỉnh sửa

2. Chỉnh sửa tình trạng sức khỏe và mục tiêu bạn đã chọn

3. Kích hoạt các tình trạng sức khỏe bổ sung có liên quan đến bạn

4. Nhấn vào "Lưu" sau khi chỉnh sửa tình trạng sức khỏe của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉnh sửa chương trình sức khỏe của mình bằng cách nhấp vào biểu tượng lọc bên cạnh "Kế hoạch của tôi" trên trang chủ của ứng dụng.