Làm cách nào để xuất dữ liệu của tôi?

Để xuất dữ liệu sức khỏe của mình, bạn sẽ cần:

1. Chuyển đến góc trên cùng bên trái (góc phải cho tiếng Ả Rập) trên Trang chủ, nhấp vào cài đặt (= biểu tượng) > Điều khoản chung

2. Nhấn vào "Tài khoản &; dữ liệu" > "Xuất dữ liệu của tôi"

3. Xác nhận xuất dữ liệu sang địa chỉ email của bạn

4. Xong rồi!