Làm cách nào để cập nhật ứng dụng Elfie của tôi?

Vui lòng kiểm tra App store của bạn từ iPhone hoặc Google Play từ điện thoại Andriod để cập nhật ứng dụng Elfie.