Việc quyên góp từ thiện hoạt động như thế nào?

Elfie sẽ đặt mục tiêu quyên góp cho quỹ từ thiện đang được lọt vào danh sách rút gọn. Khi mục tiêu quyên góp tổng thể được đáp ứng, Elfie sẽ đóng góp tài chính cho tổ chức từ thiện bằng tiền của chúng tôi. Số tiền quyên góp của Elfie khác nhau tùy theo tổ chức từ thiện và quốc gia.