Elfie đồng bộ hóa với các thiết bị / ứng dụng được kết nối của tôi bao lâu một lần?

Elfie sẽ thu thập dữ liệu từ Apple Health và Google Fit mỗi phút sau khi bạn khởi chạy ứng dụng Elfie. Để bảo vệ pin của bạn, Elfie không đồng bộ hóa dữ liệu của bạn khi bạn không sử dụng ứng dụng Elfie. Để có hiệu suất và đồng bộ hóa tối ưu, hãy khởi chạy Ứng dụng Elfie ít nhất một lần một ngày.