Làm thế nào để cập nhật kho / kho thuốc của tôi?

1. Đi tới Thuốc của tôi và nhấn vào thuốc của bạn > Nhấn vào "Chỉnh sửa"

2. Chỉnh sửa thông tin khoảng không quảng cáo và nhấp vào lưu

3. Điền ngày vào "Lời nhắc nạp tiền" cho Elfie để nhắc nhở bạn khi hàng tồn kho của bạn thấp

4. Nhấn vào "Lưu" > "Lưu thay đổi"Hàng tồn kho / kho thuốc của bạn được cập nhật!