Tôi không thể đăng nhập Ứng dụng Elfie

Chúng tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Nếu bạn không thể đăng nhập:

1. Vui lòng thử tắt Ứng dụng và mở lại.

2. Đăng nhập bằng tài khoản email đã đăng ký và nhận mã OTP mà chúng tôi đã gửi cho bạn để xác thực.

3. Chúng tôi hy vọng bạn đã có thể đăng nhập!