Thuốc của tôi không có trong danh sách, tôi nên làm gì?

Tôi rất tiếc khi nghe điều này, chúng tôi sẽ cố gắng thêm vào medicaiton bạn yêu cầu trong hệ thống của chúng tôi! Vui lòng Liên hệ với chúng tôi (liên kết) với loại thuốc bạn yêu cầu với các thông tin sau:

1. Tên thuốc

2. Tần suất nạp

3. Điều trị tình trạng này