Các quy tắc của thử thách là gì?

Đây là một thử thách dựa trên cá nhân kéo dài 4 tuần, nơi bạn chỉ cần kết nối các thiết bị đeo của mình và bắt đầu theo dõi các bước của mình để đạt được mục tiêu do Elfie hoặc tổ chức của bạn đặt ra. Khi bạn đạt được mục tiêu mục tiêu, bạn sẽ đủ điều kiện nhận các giải thưởng hoặc cơ hội tương ứng.