Các yêu cầu hệ thống là gì?

Ứng dụng yêu cầu người tham gia sử dụng các hệ điều hành mới hơn trên iPhone và Android: iOS 12.1 trở lên, Android 7 trở lên