Tôi có thể làm gì với hộp thuốc kỹ thuật số?

Elfie hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và hiện có hơn 6 triệu danh sách thuốc được phê duyệt trong kho của họ.

1. Bạn có thể tìm kiếm và thêm một loại thuốc (tức là, miễn là loại thuốc được phê duyệt hợp pháp tại thị trường địa phương) một cách thuận tiện vào hộp thuốc kỹ thuật số của bạn và cho phép ElfieWorks gửi cho bạn lời nhắc về lượng thuốc của bạn và nạp thuốc nếu hàng tồn kho của bạn sắp hết.

2. Bạn có thể chỉnh sửa hộp thuốc của mình sau khi thêm thuốc.