Tôi có thể hỏi huấn luyện viên Elfie AI những câu hỏi nào?

Bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe và sức khỏe. Không nên sử dụng huấn luyện viên Elfie AI để khuyến nghị hoặc chẩn đoán y tế. Để bảo vệ người dùng, chúng tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về thuốc, chính trị, tình dục và tôn giáo.