Sự khác biệt giữa Elfie, ElfieWorks, ElfieCare và ElfieResearch là gì?

Elfie là một ứng dụng miễn phí cho tất cả người dùng bất kể điều kiện.

ElfieWorks là một chương trình dành cho nhà tuyển dụng tận dụng các chức năng cốt lõi của ứng dụng Elfie và kích hoạt một vài tính năng cao cấp.

ElfieCare là một phiên bản của Elfie dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Nó hiện đang được phát triển.

ElfieResearch là một phiên bản của Elfie dành cho những bệnh nhân tham gia thử nghiệm lâm sàng.