Tôi có thể tìm thấy những thách thức của công ty trên ElfieWorks ở đâu?

Nếu có một thử thách công ty đang hoạt động, nó sẽ xuất hiện trên trang "Phần thưởng" - tab "Chơi" của ElfieWorks.