Cơ sở dữ liệu thuốc của bạn đến từ đâu?

Elfie hợp tác với WHODrugs, một bộ phận của Tổ chức Y tế Thế giới, chuyên theo dõi các loại thuốc có sẵn ở mỗi quốc gia trên toàn thế giới.