Ai đã thiết kế các chương trình Elfie?

Các chương trình Elfie được xây dựng với sự giám sát khoa học. Để đảm bảo chúng tôi mang đến các giải pháp sáng tạo an toàn cho người dùng, Elfie đã thành lập một ủy ban khoa học độc lập xem xét các tính năng của chúng tôi thông qua cả lăng kính y tế cũng như đạo đức. Chúng tôi rất vinh dự được nói rằng ủy ban bao gồm các giáo sư nổi tiếng thế giới từ tất cả các châu lục.