Tại sao các bước từ thiết bị đeo của tôi không đồng bộ hóa với ứng dụng Elfie?

Chúng tôi rất tiếc khi nghe điều đó xảy ra! Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để đảm bảo thiết bị đeo của bạn và Elfie đều được đồng bộ hóa với Apple Health và Google Fit.

Đối với thiết bị đeo được của bạn:

1. Hãy đảm bảo rằng ứng dụng thiết bị đeo của bạn được đồng bộ hóa với Apple Health hoặc Google Fit. (một số đồng hồ thông minh nổi tiếng từ chối chia sẻ dữ liệu với Google Fit: FitBit, Garmin, Huawei, Xiaomi).

2. Nếu có, vui lòng đóng Ứng dụng Elfie và mở lại, dữ liệu sẽ đồng bộ hóa với Ứng dụng Elfie

3. Nếu không, vui lòng kiểm tra ứng dụng thiết bị của bạn và đảm bảo thiết bị đeo của bạn sẽ đồng bộ hóa dữ liệu với Apple Health hoặc Google Fit

4. Sau khi ứng dụng thiết bị đồng bộ hóa dữ liệu với Apple Health hoặc Google Fit, vui lòng lặp lại bước số 1 và số 2

Đối với ứng dụng Elfie:

1. Chuyển đến góc trên cùng bên trái trên Trang chủ, nhấp vào "Cài đặt" {{= biểu tượng}} - "Quyền" - "Theo dõi thể dục"

2. Đảm bảo bạn cho phép Apple Health hoặc Google Fit đồng bộ hóa dữ liệu của bạn với Elfie.

Bạn đã sẵn sàng. Vui lòng buộc tắt Ứng dụng Elfie của bạn và mở lại. Dữ liệu thiết bị của bạn sẽ được đồng bộ hóa với Elfie một chút!