Dữ liệu của tôi có được chia sẻ với chủ lao động hoặc công ty bảo hiểm của tôi không?

Không có dữ liệu sức khỏe cá nhân nào của bạn được chia sẻ với chủ lao động hoặc công ty bảo hiểm của bạn. Dữ liệu lần duy nhất được chia sẻ là, trong trường hợp thử thách bước hoặc thử thách tiền xu, trong đó chỉ có số bước và số xu được chia sẻ cho người quản lý thử thách để xác định (các) người chiến thắng. Tại Elfie, chúng tôi coi trọng sức khỏe và quyền riêng tư là trên hết. Bạn có thể tham khảo chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.