Sẽ có nhiều loại hơn được thêm vào danh sách các phiếu giảm giá hiện tại?

Vâng, sẽ có. Elfie sẽ tiếp tục khám phá các dịch vụ thị trường và thêm các dịch vụ của người bán mới bất cứ khi nào thích hợp và có liên quan. Do đó, danh sách các sản phẩm và dịch vụ sẽ phát triển theo thời gian.