CEO

Ofir Ejnes

Doanh nhân nối tiếp, 22 năm trong phát triển phần mềm.

Bài viết của 

Ofir Ejnes

Duyệt tất cả các bài đăng
Không tìm thấy vật phẩm.