Điều khoản sử dụng đối với nhãn hiệu

Bất kỳ sử dụng Elfie Pte. Ltd. Sử dụng nhãn hiệu không có giấy phép yêu cầu xác nhận bằng văn bản và tuân thủ những điều dưới đây

Elfie là một tập đoàn Singapore, chủ sở hữu hợp pháp và nhà xuất bản của một sản phẩm phần mềm với tên gọi chung là "Elfie™ Huyết áp & Thuốc" bao gồm a) ứng dụng di động cho các thiết bị di động dưới sự kiểm soát của hệ điều hành di động iOS và Android; b) Một trang web có sẵn tại https://www.elfie.co (sau đây gọi là "Ứng dụng").

Nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo của Elfie (sau đây gọi là "Nhãn hiệu") đại diện cho quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của Elfie và như vậy, là tài sản có giá trị của Elfie. Các Nhãn hiệu này, cho dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, phải được sử dụng theo các Nguyên tắc này.

Các tên sản phẩm hoặc nhãn hiệu khác, bao gồm cả tên xuất hiện trong Ứng dụng, không thuộc sở hữu của Elfie chỉ dành cho mục đích nhận dạng và có thể là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của chủ sở hữu tương ứng của họ. Không có giấy phép hoặc quyền nào được elfie cấp theo ngụ ý, estoppel hoặc bằng cách khác cho bất kỳ tên hoặc nhãn hiệu nào của bên thứ ba hoặc cho Nhãn hiệu Elfie.

Khả năng áp dụng Hướng dẫn

Những Hướng dẫn này áp dụng cho nhân viên Elfie, khách hàng, người được cấp phép, chuyên gia tư vấn, nhà cung cấp bên ngoài và các bên thứ ba khác. Lưu ý rằng nếu bạn là người được cấp phép nhãn hiệu Elfie, thỏa thuận cấp phép mà bạn đã ký với Elfie có thể chứa các hướng dẫn sử dụng cụ thể khác với các nguyên tắc có trong các Nguyên tắc này và trong trường hợp đó, bạn nên tuân theo các hướng dẫn cụ thể được cung cấp trong thỏa thuận cấp phép. Nếu bạn là người được cấp phép, nhưng không được cung cấp hướng dẫn đặc biệt, thì hãy làm theo các Nguyên tắc này.

Danh sách nhãn hiệu Elfie

Danh sách các Thương hiệu Elfie được cung cấp ở đây có thể được cập nhật thông tin mới theo thời gian và không cần thông báo và nên được tham khảo thường xuyên. Lưu ý rằng danh sách có thể không toàn diện và việc bỏ sót Nhãn hiệu Elfie khỏi danh sách không thể hiện bất kỳ sự từ bỏ nào đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Elfie trong hoặc đối với Nhãn hiệu đó. Nếu nghi ngờ về việc liệu tên, nhãn hiệu hoặc logo cụ thể có phải là Thương hiệu Elfie hay không hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng Nhãn hiệu của Elfie, hãy liên hệ với Phòng Pháp lý & Tuân thủ của Elfie để được hỗ trợ tại [email protected].

Sử dụng nhãn hiệu Elfie: Yêu cầu và quy tắc chung

Trước khi bắt đầu sử dụng, vui lòng luôn đảm bảo rằng thỏa thuận của bạn với Elfie cung cấp cho việc sử dụng Nhãn hiệu Elfie và các trường hợp được phép sử dụng.

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đang tuân theo các Nguyên tắc này khi sử dụng Nhãn hiệu Elfie, bao gồm các yêu cầu và quy tắc như được trình bày dưới đây.

Tuân theo các Hướng dẫn này là bắt buộc trừ khi có dự kiến khác trong thỏa thuận bằng văn bản được ký kết giữa bạn và Elfie. Trong một số trường hợp, các Hướng dẫn này đang bổ sung các quy tắc và điều khoản dự kiến trong thỏa thuận giữa bạn và Elfie (thông qua việc kết hợp bằng tham chiếu hoặc cách khác).

Vui lòng tham khảo thỏa thuận đầu tiên trong trường hợp mơ hồ. Nếu không có quy định nào liên quan đến việc sử dụng Nhãn hiệu được cung cấp trong thỏa thuận, vui lòng tuân theo các quy tắc này.

Khi đề cập đến Ứng dụng hoặc dịch vụ elfie, hãy sử dụng Nhãn hiệu áp dụng và đảm bảo rằng các tài liệu tham khảo như vậy: (i) trung thực, công bằng và không gây hiểu lầm; và (ii) tuân thủ các hướng dẫn này. Lưu ý rằng các Hướng dẫn này có thể được Flo sửa đổi theo thời gian theo quyết định riêng của nó. Cụ thể, hãy đảm bảo rằng bạn:

tuân thủ các chỉ thị trong các Hướng dẫn này;
sử dụng ký hiệu nhãn hiệu thích hợp và thừa nhận nhãn hiệu về quyền sở hữu nhãn hiệu cụ thể của Flo;
không kết hợp Nhãn hiệu Flo vào nhãn hiệu sản phẩm, nhãn hiệu dịch vụ, logo hoặc tên công ty của riêng bạn;
không áp dụng nhãn hiệu hoặc logo giống với bất kỳ Nhãn hiệu Flo nào; và
trong các trường hợp cụ thể khi được tư vấn và cung cấp theo Hướng dẫn thương hiệu Flo là bắt buộc (vui lòng đặc biệt chú ý đến Phần 3 "Yếu tố thiết kế").

Khi sử dụng Nhãn hiệu Elfie, hãy đảm bảo rằng bạn:

1. LUÔN SỬ DỤNG Nhãn hiệu như một tính từ, kèm theo một danh từ thích hợp (ví dụ: "Flo™ Health &Period tracker được lựa chọn bởi hơn 137 triệu phụ nữ trên toàn thế giới").
KHÔNG sử dụng Nhãn hiệu làm danh từ (ví dụ: "Flo™ được lựa chọn bởi hơn 137 triệu phụ nữ trên toàn thế giới"). Không đa nguyên hóa nhãn hiệu hoặc làm cho nó chiếm hữu. KHÔNG kết hợp Nhãn hiệu với các từ, ký hiệu hoặc số khác, dưới dạng một từ hoặc với dấu gạch nối. KHÔNG viết tắt Nhãn hiệu;
2. LUÔN SỬ DỤNG chính tả phù hợp và ký hiệu nhãn hiệu phù hợp (® hoặc ™, nếu có). Đối với biểu tượng nhãn hiệu, hãy sử dụng định dạng chỉ số trên, nhưng nếu điều này là không thể, thì hãy sử dụng dấu ngoặc đơn ((R) hoặc (TM) như hiện hành); và
3. LUÔN SỬ DỤNG Nhãn hiệu Flo theo cách chúng được dự định sử dụng. Không sử dụng Nhãn hiệu Flo cho các sản phẩm, bao gồm các sản phẩm kỹ thuật số như ứng dụng hoặc dịch vụ mà chúng không được dự định ban đầu. Không thay đổi nhãn hiệu Flo theo bất kỳ cách nào.

Trong thư, bản ghi nhớ, thông cáo báo chí, sách trắng, quảng cáo, slide, lá, video và các bài thuyết trình đa phương tiện khác, đảm bảo rằng bạn:

1. Xác định đúng (với ® hoặc ™, nếu có) mỗi Nhãn hiệu Flo tại lần sử dụng nổi bật nhất (thường là trong tiêu đề) và một lần nữa trong lần xuất hiện đầu tiên. Đối với đồ họa trình bày, mỗi Nhãn hiệu Flo phải được chỉ định với biểu tượng nhãn hiệu thích hợp trên mỗi trang, trang chiếu và giấy bạc;
2. Trong các bản tin, tạp chí, ấn phẩm có nhiều bài viết, xác định đúng từng Nhãn hiệu Flo trong lần xuất hiện đầu tiên trong Mục lục, trong tiêu đề và trong lần xuất hiện đầu tiên trong mỗi bài viết được sử dụng;
3. Trong tài liệu quảng cáo, báo cáo tài chính, sách, sách trắng, bảng dữ liệu, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu ràng buộc khác, xác định đúng từng Nhãn hiệu Flo trong lần xuất hiện đầu tiên trong Mục lục, trong tiêu đề và trong lần xuất hiện đầu tiên trong văn bản; và
4. Trong tất cả các biểu đồ và đồ thị, việc xác định đúng từng Nhãn hiệu Flo, vì các biểu đồ và đồ thị đó có thể được tách, sao chép và sử dụng độc lập.

Ví dụ sử dụng đúng cách của nhãn hiệu Elfie

Công ty Elfie
Ứng dụng Elfie

Công nhận nhãn hiệu Elfie

Đảm bảo rằng bạn bao gồm một thông báo sở hữu nhãn hiệu thích hợp xác định từng Nhãn hiệu Elfie được sử dụng thuộc sở hữu của Elfie Pte. Ltd. (ví dụ: "Elfie và đồng xu Elfie là thương hiệu của Elfie Pte. Ltd.").

Sử dụng "Elfie" làm nhãn hiệu so với tên thương mại

"Elfie" không chỉ là một nhãn hiệu được sử dụng để xác định các ứng dụng và dịch vụ của Elfie; nó cũng đóng vai trò là tên công ty của Elfie. Do đó, từ "Elfie" thường được sử dụng theo hai (2) cách khác nhau: (i) như một tên thương mại để xác định Elfie, Inc. công ty và các công ty con của nó; hoặc (ii) như một nhãn hiệu để xác định các sản phẩm khác nhau của mình, bao gồm các sản phẩm kỹ thuật số, chẳng hạn như Ứng dụng.

Theo nguyên tắc chung, từ "Elfie" nên được sử dụng chủ yếu như một nhãn hiệu (hoặc một phần của nhãn hiệu tương ứng) và được liên kết với sản phẩm cốt lõi của nó (Ứng dụng) thay vì sử dụng nó như một tên thương mại.

Tuy nhiên, "Elfie", có thể được sử dụng như một tên thương mại khi Elfie Pte. Ltd. công ty (hoặc các công ty con của nó) đang thực hiện một số hành động hoặc tham chiếu như có một số thuộc tính, ví dụ, trong các thông cáo báo chí, trong các bài đăng công việc, hoặc trong các bài viết mô tả có sẵn công khai liên quan đến các hoạt động chung của công ty.

Liên hệ

Trong trường hợp có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thương hiệu Elfie, việc sử dụng đúng cách và có thể, vui lòng gửi chúng đến Phòng Pháp lý & Tuân thủ của Elfie tại [email protected].