Điều khoản sử dụng cho trang web và ứng dụng của chúng tôi

Bảo vệ Elfie và người dùng của chúng tôi chống lại việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi vào mục đích xấu

Các Điều khoản dịch vụ này ("Điều khoản") chi phối quyền truy cập và sử dụng ứng dụng và trang web của bạn (gọi chung là "Ứng dụng") ("Dịch vụ") do Elfie Pte. Ltd. và công ty con Elfie Vietnam LLC, một tập đoàn Việt Nam (gọi chung là "Elfie", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"), vì vậy vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi sử dụng Dịch vụ.

Tham chiếu đến "bạn" trong các Điều khoản này có nghĩa là bạn, đại diện được ủy quyền hợp lệ của bạn và bất kỳ thực thể nào bạn có thể đại diện liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Bất kỳ tài liệu tham khảo nào được thực hiện trong các Điều khoản này cho "Elfie" sẽ được coi là đã được thực hiện cho Elfie Pte. Ltd., người kế nhiệm, người được chỉ định, và các công ty con và chi nhánh Việt Nam, cũng như bất kỳ công ty nào kiểm soát Elfie, trực tiếp hoặc gián tiếp, và bất kỳ công ty con nào khác của công ty kiểm soát đó.

Không phải tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trên Ứng dụng đều có sẵn ở tất cả các quốc gia và bạn có thể không đủ điều kiện cho chúng. Chúng tôi có quyền xác định đủ điều kiện. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và bởi Cam kết bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, kết hợp Cam kết quyền riêng tư bằng tài liệu tham khảo, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin nào có ở đây.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, thỉnh thoảng sửa đổi các Điều khoản này, sửa đổi nào sẽ có hiệu lực khi đăng sửa đổi cho Ứng dụng của chúng tôi và sẽ áp dụng cho các nguyên nhân hành động phát sinh sau ngày thay đổi có hiệu lực. Bạn nên tiếp tục kiểm tra ứng dụng để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng của chúng tôi hoặc các Dịch vụ sau khi đăng các thay đổi đối với các Điều khoản này sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng: (i) bạn có thể tạo hợp đồng ràng buộc với chúng tôi; và (ii) bạn trên 18 tuổi vì Dịch vụ không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu sự chú ý của chúng tôi thông qua các phương tiện đáng tin cậy rằng người dùng đã đăng ký là trẻ em dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của người dùng đó và / hoặc truy cập vào Dịch vụ. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một công ty (hoặc bất kỳ thực thể pháp lý nào khác ngoài việc sử dụng nó cá nhân), bạn đại diện cho việc bạn được ủy quyền tham gia vào một thỏa thuận thay mặt cho thực thể pháp lý đó và vẫn bị ràng buộc bởi các Điều khoản này ngay cả khi chúng tôi có một thỏa thuận riêng với công ty đó.

Để sử dụng Ứng dụng, bạn phải có quyền truy cập vào mạng không dây và bạn đồng ý trả tất cả các khoản phí liên quan đến quyền truy cập đó. Bạn cũng đồng ý trả tất cả các khoản phí (nếu có) do Google Play hoặc App Store tính liên quan đến Dịch vụ, bao gồm cả Ứng dụng. Bạn đồng ý tuân thủ và giấy phép sử dụng Ứng dụng của bạn được điều kiện khi bạn tuân thủ, tất cả các điều khoản sử dụng và thỏa thuận của bên thứ ba áp dụng (ví dụ: các điều khoản và chính sách của Google Play hoặc App Store) khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả Ứng dụng. Bạn thừa nhận rằng Google Play và/hoặc App Store (và các công ty con) là những người thụ hưởng của bên thứ ba của Điều khoản và sẽ có quyền thực thi chúng.

Các tiêu đề và chú thích được sử dụng trong các Điều khoản này chỉ được chèn để thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến ý nghĩa hoặc cách giải thích của các Điều khoản này. Đừng dựa vào ứng dụng của chúng tôi cho các quyết định tài chính của bạn. Nội dung trên trang web, ứng dụng và các nội dung khác của Elfie chỉ nhằm mục đích thuận tiện và thông tin. Không có gì trong đó nên được hiểu là tư vấn về thuế, pháp lý, đầu tư hoặc kế toán. Việc đăng bất kỳ bản cáo bạch hoặc bất kỳ thông tin nào khác không phải là khuyến nghị hoặc ý kiến để bạn mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào.

Giấy phép đăng ký

Tùy thuộc vào các Điều khoản và chính sách của chúng tôi (bao gồm các chính sách được cung cấp cho bạn với Dịch vụ), chúng tôi cấp cho bạn một sự cho phép hạn chế, không thể chuyển nhượng, không độc quyền và có thể hủy bỏ để truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, miễn là: (i) Bạn sẽ không sao chép, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi; (ii) Bạn sẽ không gửi quảng cáo không mong muốn hoặc trái phép, thư rác, thư chuỗi, v.v.: (iii) Bạn sẽ không truyền bất kỳ Nội dung nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc mã máy tính, tệp hoặc chương trình có hại khác; (iv) Bạn sẽ không làm gián đoạn các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ; và (v) Bạn tuân thủ các Điều khoản này.

Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không cung cấp cho bạn quyền sở hữu trí tuệ nào trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc Nội dung bạn truy cập (ngoài Nội dung Người dùng của bạn), sẽ ở lại với chúng tôi và người cấp phép tương ứng của chúng tôi.

Phần mềm nguồn mở

Một số mã phần mềm được tích hợp hoặc phân phối với Ứng dụng hoặc với Dịch vụ có thể được cấp phép bởi các bên thứ ba theo các giấy phép phần mềm "nguồn mở" hoặc "nguồn công cộng" khác nhau (gọi chung là "Phần mềm nguồn mở"). Mặc dù có bất cứ điều gì ngược lại trong các Điều khoản này, Phần mềm nguồn mở không được cấp phép theo các Điều khoản này và thay vào đó được cấp phép riêng theo các điều khoản và điều kiện của giấy phép phần mềm nguồn mở tương ứng của họ. Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các thỏa thuận cấp phép phần mềm nguồn mở như vậy.

Quyền Elfie

Được rồi, quyền sở hữu và sự quan tâm đến các dịch vụ bao gồm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới, đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Elfie và các bên cấp phép hiện hành của nó. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong và cho Dịch vụ.

Thông tin tài khoản

Để truy cập dịch vụ, bạn sẽ phải tạo tài khoản. Bạn đại diện và đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho Elfie khi đăng ký (bao gồm thông tin được cung cấp thông qua Tài khoản Được liên kết của bạn, như được định nghĩa dưới đây) (nói chung là "Thông tin tài khoản" của bạn là đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ đảm bảo rằng Thông tin Tài khoản này được giữ chính xác và cập nhật mọi lúc.

Quyền riêng tư và Mật khẩu

Elfie coi trọng và bảo vệ quyền riêng tư của thông tin của bạn. Vui lòng xem lại Thông báo về Quyền riêng tư của Elfie, vì nó chứa thông tin quan trọng liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng và Sản phẩm của chúng tôi.

Một số phần của Trang web và Sản phẩm được bảo vệ và yêu cầu mã nhận dạng người dùng ("ID người dùng") và mật khẩu để truy cập. Truy cập hoặc sử dụng trái phép các phần như vậy của Ứng dụng đều bị cấm. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ thông báo cho Elfie ngay lập tức nếu bạn tin rằng bên thứ ba đã lấy được ID người dùng hoặc mật khẩu của bạn hoặc nếu bạn tin rằng bất kỳ truy cập hoặc sử dụng trái phép nào có thể xảy ra hoặc đã xảy ra. Thông báo cho Elfie qua email tại [email được bảo vệ]. Để bảo vệ bạn, nếu Elfie tin rằng bất kỳ truy cập trái phép nào có thể xảy ra hoặc đã xảy ra, Elfie có thể chấm dứt quyền truy cập tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn cũng đồng ý rằng Elfie được phép hành động theo bất kỳ hướng dẫn nào nhận được bằng ID người dùng và mật khẩu của bạn và xem xét các hướng dẫn đó theo ủy quyền của bạn.

Tài khoản được liên kết và các trang mạng xã hội

Elfie có thể, bây giờ hoặc trong tương lai, cho phép bạn tự nguyện liên kết tài khoản của mình trên Dịch vụ với (các) tài khoản của mình trên các dịch vụ của bên thứ ba như Google hoặc Facebook ("Tài khoản được liên kết") với mục đích đơn giản hóa các quy trình đăng nhập và đăng nhập vào tài khoản Elfie của bạn. Nếu bạn chọn liên kết tài khoản của mình trên Dịch vụ với Tài khoản Được liên kết, bạn đang ủy quyền elfie lưu trữ và sử dụng họ và họ, ảnh đại diện và địa chỉ email của bạn và cho phép đăng nhập vào tài khoản Elfie của bạn bằng cách xác thực bạn bằng Tài khoản Được liên kết.

Nội dung người dùng

Dịch vụ có thể cho phép bạn chia sẻ nội dung như văn bản, ảnh, nội dung nghe nhìn và nội dung phương tiện khác ("Nội dung người dùng"). Bằng cách cung cấp Nội dung người dùng cho Elfie, bạn đang cấp cho Elfie giấy phép sử dụng Nội dung người dùng để làm cho nó có sẵn thông qua Dịch vụ.

Cấp giấy phép của bạn cho Elfie

Bằng cách tải lên Nội dung người dùng, bạn đang cấp cho Elfie giấy phép hiển thị, thực hiện và phân phối Nội dung người dùng của bạn và sửa đổi (cho mục đích kỹ thuật) và tái tạo Nội dung Người dùng đó để cho phép Elfie vận hành Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng các quyền và giấy phép này là miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới và không thể hủy bỏ, và bao gồm quyền cho Elfie để làm cho Nội dung người dùng đó có sẵn và chuyển các quyền này cùng với những người khác mà Elfie có mối quan hệ hợp đồng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ Elfie, chỉ với mục đích cung cấp các dịch vụ đó và cho phép truy cập hoặc tiết lộ Nội dung người dùng của bạn cho bên thứ ba nếu Elfie xác định quyền truy cập đó là cần thiết phải tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình.

Ý tưởng đã gửi

Khi bạn gửi bất kỳ ý tưởng, đề xuất, tài liệu và/ hoặc đề xuất nào liên quan đến Dịch vụ (hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác) cho Elfie thông qua Ứng dụng hoặc thông qua bất kỳ kênh hoặc cơ chế nào khác (gọi chung là "Đóng góp"), bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền; (ii) Elfie không có bất kỳ nghĩa vụ bảo mật, thể hiện hoặc ngụ ý nào, đối với các đóng góp; (iii) Elfie có quyền sử dụng hoặc tiết lộ (hoặc chọn không sử dụng hoặc tiết lộ) các khoản đóng góp đó cho bất kỳ mục đích nào, theo bất kỳ cách nào; (iv) Elfie có thể có một cái gì đó tương tự như những đóng góp đã được xem xét hoặc đang được phát triển; (v) Đóng góp của bạn tự động trở thành tài sản của Elfie mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào của Elfie đối với bạn; và (vi) bạn không có quyền hạch toán, bồi thường hoặc hoàn trả dưới bất kỳ hình thức nào từ Elfie trong bất kỳ trường hợp nào.

Sử dụng trái phép

Đừng lạm dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây hại, hư hỏng hoặc chê bai bất kỳ bên nào khác. Không giới hạn câu trước, bạn đồng ý rằng bạn sẽ: (i) xem xét và tuân thủ các Điều khoản này và Thông báo về Quyền riêng tư; (ii) tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm, không giới hạn, luật riêng tư, luật sở hữu trí tuệ, luật kiểm soát xuất khẩu, luật thuế và các yêu cầu quy định; (iii) cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi và cập nhật khi cần thiết; và (iv) hành động trung thực và thiện chí.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý không: (i) tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài một người tự nhiên (trừ khi bạn là một công ty, tổ chức, pháp nhân hoặc một thương hiệu và đại diện cho công ty, tổ chức, pháp nhân hoặc thương hiệu đó). (ii) chửi bới, đe dọa, quấy rối, đe dọa, phỉ báng, bắt nạt, sử dụng ngôn từ kích động thù địch hoặc gây tổn hại cho bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của công ty; (iii) sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản của người khác hoặc tạo danh tính giả; (iv) trùng lặp, cấp phép, cấp phép con, xuất bản, phát sóng, truyền tải, phân phối, thực hiện, hiển thị, bán, đổi thương hiệu hoặc chuyển thông tin khác được tìm thấy trong Dịch vụ, trừ trường hợp được cho phép trong các Điều khoản này hoặc theo ủy quyền rõ ràng của chúng tôi; (v) kỹ sư đảo ngược, mất khả năng, tháo rời, giải mã hoặc cố gắng lấy mã nguồn cho bất kỳ tài sản trí tuệ cơ bản nào được sử dụng để cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của nó; (vi) sử dụng hoặc sao chép thông tin, nội dung hoặc bất kỳ dữ liệu nào bạn xem hoặc lấy từ Dịch vụ để cung cấp bất kỳ dịch vụ nào có tính cạnh tranh, theo quyết định riêng của chúng tôi, với Dịch vụ; (vii) điều chỉnh, sửa đổi hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ hoặc công nghệ cơ bản của Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần; (viii) cho thuê, cho thuê, cho vay, thương mại, bán / bán lại bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần; (ix) sử dụng các hệ thống thông tin liên lạc do Dịch vụ cung cấp cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại nào; (x) bán, tài trợ hoặc kiếm tiền từ bất kỳ dịch vụ hoặc chức năng nào trong Dịch vụ mà không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi; (xi) loại bỏ bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác có trong hoặc trên Dịch vụ (cho dù của chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi); (xii) loại bỏ, che đậy hoặc che giấu bất kỳ hình thức quảng cáo nào có trong Dịch vụ; (xiii) thu thập, thu hoạch, sử dụng, sao chép hoặc chuyển bất kỳ thông tin nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin nhận dạng cá nhân thu được từ Dịch vụ (không bao gồm Nội dung người dùng của bạn và trừ khi chủ sở hữu thông tin đó rõ ràng cho phép như vậy); (xiv) chia sẻ thông tin của người dùng khác hoặc bên thứ ba hoặc Nội dung người dùng của họ mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ; (xv) vi phạm hoặc sử dụng thương hiệu, logo hoặc nhãn hiệu của chúng tôi trong bất kỳ tên doanh nghiệp, email hoặc URL nào ngoại trừ khi chúng tôi cho phép rõ ràng; (xvi) sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống hoặc phần mềm thủ công hoặc tự động, thiết bị, robot tập lệnh, các phương tiện hoặc quy trình khác để truy cập, "cạo", "thu thập dữ liệu", "bộ nhớ cache", "nhện" hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào khác có trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập Dịch vụ theo cách gửi nhiều tin nhắn yêu cầu đến máy chủ của chúng tôi trong một khoảng thời gian nhất định so với con người có thể sản xuất hợp lý trong cùng một khoảng thời gian bằng cách sử dụng trình duyệt web trực tuyến thông thường; (xvii) sử dụng bot hoặc các phương thức tự động khác để truy cập Dịch vụ, thêm hoặc tải xuống liên hệ, gửi hoặc chuyển hướng tin nhắn hoặc thực hiện các hoạt động tương tự khác thông qua Dịch vụ; (xviii) truy cập, thông qua các phương tiện hoặc quy trình tự động hoặc thủ công, Dịch vụ cho mục đích giám sát tính khả dụng, hiệu suất hoặc chức năng của nó cho bất kỳ mục đích cạnh tranh nào; (xix) tham gia vào "khung", "phản chiếu" hoặc mô phỏng diện mạo hoặc chức năng của Ứng dụng; (xx) cố gắng hoặc thực sự truy cập Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài thông qua các giao diện do chúng tôi cung cấp. Lệnh cấm này bao gồm truy cập hoặc cố gắng truy cập Dịch vụ bằng bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba, bao gồm các nền tảng phần mềm như một dịch vụ tổng hợp quyền truy cập vào nhiều dịch vụ; (xxi) tham gia vào bất kỳ hành động nào trực tiếp hoặc gián tiếp can thiệp vào hoạt động đúng đắn hoặc đặt một tải vô lý trên cơ sở hạ tầng của Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, gửi thông tin liên lạc không mong muốn cho người dùng khác hoặc nhân viên của chúng tôi, cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc truyền hoặc kích hoạt virus máy tính, trojan ngựa, sâu, bom hẹn giờ hoặc bất kỳ chương trình phần mềm có hại hoặc có hại nào khác thông qua hoặc trên Dịch vụ; và/hoặc (xxii) Can thiệp hoặc làm gián đoạn hoặc chơi Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào được kết nối với Dịch vụ hoặc phần mềm cơ bản.

Truyền dẫn điện tử

Bằng cách chấp nhận nhận Truyền tải điện tử, bạn tự nguyện đồng ý có tất cả các hồ sơ, bao gồm các tài liệu liên quan đến sức khỏe hiện tại và tương lai của bạn, được cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử. Các tài liệu liên quan đến sức khỏe bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Đơn thuốc của bạn và tất cả các tài liệu, thông báo và thư từ liên quan đến chính sách thị trường của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm THẺ ID, đơn đăng ký, sửa đổi, xác nhận, minh họa, bảng câu hỏi, tiết lộ và báo cáo;
Hóa đơn, thông báo thanh toán, lịch thanh toán hoặc bất kỳ thư từ nào khác liên quan đến thanh toán sản phẩm;
Các chính sách, thông báo và tiết lộ bắt buộc về mặt pháp lý để thông báo cho bạn về các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm các thông báo liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn; và
Bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến giao dịch sức khỏe của bạn với chúng tôi.
Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp khác nhau để cung cấp thông tin liên lạc cho bạn bằng điện tử, bao gồm qua e-mail hoặc thông qua trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Đối với tùy chọn thứ hai này, bạn có thể cần đăng nhập để truy cập thông tin.

Sự đồng ý này áp dụng cho tất cả các giao dịch giữa bạn và Elfie. Tuy nhiên, bạn có quyền nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, bao gồm cả chính sách thị trường, dưới dạng giấy nếu bạn muốn bằng cách rút lại sự đồng ý này. Nếu bạn rút lại sự đồng ý cung cấp cho bạn hồ sơ dưới dạng điện tử, sau đó bạn sẽ được cung cấp hồ sơ dưới dạng giấy miễn phí.

Yêu cầu về phần cứng và phần mềm: Để nhận, truy cập, xem, ký và giữ lại các đường truyền điện tử mà chúng tôi cung cấp cho bạn, bạn phải có máy tính cá nhân hoặc thiết bị điện tử có kết nối internet và mỗi điều sau đây:

Trình duyệt hỗ trợ Internet Explorer 10.0 trở lên, Firefox 59 trở lên, Safari 10 trở lên, Chrome 54 trở lên;
Khả năng xem các tiết lộ trên màn hình của bạn, có thể được thực hiện với trình duyệt internet của bạn;
Đủ dung lượng lưu trữ điện tử trên ổ cứng máy tính hoặc bộ lưu trữ dữ liệu khác; và
Tài khoản email hợp lệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Ios:
Phiên bản iOS hỗ trợ 11.0 trở lên. Thiết bị iPhone hỗ trợ 5S trở lên.
Chúng tôi không hỗ trợ iPad, nhưng bạn vẫn có thể chạy ứng dụng trên iPad mini 2 trở lên.
Ứng dụng yêu cầu micrô làm việc, camera trước và sau để gửi đơn thuốc.

Người máy:
Phiên bản Android hỗ trợ 4.4 trở lên, có thể chạy trên bất kỳ thiết bị Android nào chạy phiên bản này.
Ứng dụng yêu cầu kết nối internet, lưu trữ, vị trí, camera, micrô và quyền rung.
Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các yêu cầu phần cứng hoặc phần mềm có thể ảnh hưởng đến việc bạn nhận hoặc đồng ý với các đường truyền được phân phối điện tử.

Truyền thông liên quan đến sức khỏe

Để thực hiện Dịch vụ, Elfie có thể chủ động hoặc phản ứng liên lạc với bạn bằng cách sử dụng (các) kênh liên lạc có liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn, cuộc gọi điện thoại, cuộc gọi video, SMS, email, thông báo đẩy, trò chuyện xã hội, trò chuyện trực tiếp.

Elfie sẽ sử dụng các kênh truyền thông này cho mục đích quản lý sức khỏe và tuân thủ điều trị.

Đối với các mục đích khác, bao gồm nội dung tiếp thị và quảng cáo, Elfie sẽ tìm kiếm một sự đồng ý tiếp thị riêng cho bạn.

Tiết lộ

Chúng tôi có quyền truy cập, đọc, bảo quản và tiết lộ bất kỳ thông tin nào như chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý là cần thiết để: (i) đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý, trát đòi hầu tòa hoặc yêu cầu của chính phủ hiện hành; (ii) thực thi các Điều khoản này, bao gồm điều tra các vi phạm tiềm năng của nó; (iii) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; (iv) phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật; (v) đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ người dùng; hoặc (vi) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng hoặc của công chúng.

Liên kết, Trang web và Dịch vụ của Bên thứ ba

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web, nhà quảng cáo, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt của bên thứ ba hoặc các sự kiện hoặc hoạt động khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không liên kết với các trang web đó, không xác nhận chúng, không có quyền kiểm soát các trang web đó và không chịu trách nhiệm và / hoặc trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web nào của bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web nào của bên thứ ba.

Nếu bạn truy cập vào trang web, dịch vụ hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào từ Dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ tự chịu rủi ro. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn giải phóng rõ ràng chúng tôi (và chủ sở hữu, nhân viên, đại lý, chi nhánh và / hoặc người cấp phép của chúng tôi) khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web, thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn nhận thức được khi bạn đã rời khỏi Ứng dụng và đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của mọi trang web mà bạn truy cập.

Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Dịch vụ có sẵn "Như hiện tại". Bất chấp những hạn chế được nêu dưới đây, hiệu suất của chúng tôi theo chính sách thị trường của chúng tôi chỉ được xác định bởi các điều khoản, điều kiện, loại trừ và hạn chế của chính sách thị trường và luật hiện hành của chúng tôi. BẠN RÕ RÀNG HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG: (A) VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN VÀ MUA VÀ SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐỀU CÓ NGUY CƠ DUY NHẤT CỦA BẠN. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NHƯ HIỆN TẠI" VÀ "CÓ SẴN". TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, ELFIE RÕ RÀNG TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. (b) ELFIE KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG (i) DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN; (II) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI;  HOẶC (III) TẤT CẢ CÁC LỖI TRONG PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. (c) BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC THU ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỀU ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ KHÁC HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO TẢI XUỐNG HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐÓ. (d) KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO, DÙ BẰNG MIỆNG HAY BẰNG VĂN BẢN, MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ ELFIE HOẶC THÔNG QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ SẼ TẠO RA BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. BẠN HIỂU RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG ELFIE, CÁC CÔNG TY CON, CHI NHÁNH VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP, VÀ CÁC NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ NGƯỜI KẾ NHIỆM TƯƠNG ỨNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC BẠN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC MẪU MỰC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI CHO VIỆC MẤT LỢI NHUẬN, THIỆN CHÍ, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU, VỎ BỌC HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI ELFIE ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ) DO: (i) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (II) TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC MẤT MÁT, THAM NHŨNG HOẶC THAY ĐỔI VIỆC TRUYỀN TẢI, NỘI DUNG HOẶC DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG CỦA BẠN; (III) TUYÊN BỐ HOẶC HÀNH VI CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO TRÊN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC CUNG CẤP BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ; (IV) HÀNH ĐỘNG HOẶC THIẾU SÓT CỦA ELFIE PHỤ THUỘC VÀO THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO TỪ ĐÓ HOẶC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ ĐÓ; (v) BẠN KHÔNG BẢO VỆ TÍNH BẢO MẬT CỦA BẤT KỲ MẬT KHẨU HOẶC QUYỀN TRUY CẬP VÀO THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA BẠN; (vi) CÁC HÀNH VI HOẶC THIẾU SÓT CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO SỬ DỤNG HOẶC TÍCH HỢP VỚI DỊCH VỤ; (vii) CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY; HOẶC (VIII) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VÀ KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH TỔNG QUÁT CỦA PHẦN NÀY TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI VÀ TỔN THẤT SẼ KHÔNG TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO VƯỢT QUÁ (A) 100 ĐÔ LA HOẶC (B) TỔNG SỐ TIỀN (NẾU CÓ) DO BẠN TRẢ TRONG 6 THÁNG NGAY TRƯỚC KHI ĐƯA RA YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CHỐNG LẠI CHÚNG TÔI HOẶC CÁC CHI NHÁNH CỦA CHÚNG TÔI. KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY (BAO GỒM CẢ GIỚI HẠN CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN TRÁCH NHIỆM) NHẰM LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN, BẢO HÀNH, QUYỀN HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN HỢP PHÁP. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NHẤT ĐỊNH HOẶC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DO HÀNH VI CỐ Ý, SƠ SUẤT, VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NGỤ Ý, HOẶC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ. THEO ĐÓ, CHỈ NHỮNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ CÁC GIỚI HẠN KHÁC HỢP PHÁP TRONG THẨM QUYỀN CỦA BẠN (NẾU CÓ) MỚI ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

Gán

Elfie có quyền, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình, để chuyển nhượng, chỉ định, cấp phép lại hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này cho một công ty con, chi nhánh, người kế nhiệm hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào, mà không thông báo cho bạn hoặc nhận được sự đồng ý của bạn. Bạn sẽ không chuyển nhượng, phân công, ủy thác, cấp phép con cũng như cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ chúng tôi vô hại, các chi nhánh của chúng tôi và chủ sở hữu tương ứng của chúng tôi và chủ sở hữu tương ứng của họ, sĩ quan, giám đốc, nhân viên, đại lý và / hoặc người cấp phép, từ và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, nợ phải trả, chi phí và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư) phát sinh từ: (i) việc sử dụng Dịch vụ của bạn; (ii) vi phạm các Điều khoản này; (iii) vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm không giới hạn bất kỳ quyền tác giả, tài sản, công khai hoặc quyền riêng tư nào; Bao gồm tất cả các hành động được thực hiện theo tài khoản của bạn. Việc bảo vệ này, giữ nghĩa vụ vô hại và bồi thường sẽ tồn tại sau bất kỳ sự chấm dứt nào của các Điều khoản này và việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Luật điều hành và pháp lý

Các Điều khoản này và việc sử dụng Trang web của bạn được điều chỉnh trong tất cả các khía cạnh bởi luật pháp của Cộng hòa Singapore, mà không có hiệu lực đối với bất kỳ nguyên tắc xung đột nào của pháp luật. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Ứng dụng hoặc các Điều khoản này sẽ phải tuân theo địa điểm độc quyền của tòa án có thẩm quyền tại Singapore.

Tổng quát

Chúng tôi có quyền ngừng hoặc sửa đổi bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ bất cứ lúc nào. Các Điều khoản này, cùng với Thông báo bảo mật và bất kỳ thông báo pháp lý nào khác được chúng tôi công bố về Dịch vụ, sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi liên quan đến Dịch vụ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được tòa án có thẩm quyền coi là không hợp lệ, tính vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản này, sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu lực đầy đủ. Không từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này sẽ được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục nhiệm kỳ đó hoặc bất kỳ nhiệm kỳ nào khác, và việc một bên không khẳng định bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào theo những điều khoản này không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.